Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

BAP Proje Türleri

BAP proje türleri ve bütçe üst limitleri ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. 

1. Bağımsız Araştırma Projeleri: Öğretim üyeleri ile doktora, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların bilimsel araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetlerini içeren projelerdir. Değerlendirmeye alınan proje önerileri, proje grubu dikkate alınarak sayı ve nitelikleri Komisyon tarafından belirlenen hakemlere gönderilir. Komisyon, gelen hakem raporlarını ve proje ekibinin önceki projelerinde gerçekleştirdikleri bilimsel yayınları da dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir. Proje kapsamında yapılan çalışmaları içeren ara raporlar altı aylık dönemlerde, sonuç raporu ise proje bitiminde BAPSİS aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunulur. Sonuç raporu, gerekli gördüğü durumlarda Komisyonun tayin edeceği hakem değerlendirmesi de dikkate alınarak değerlendirilir ve projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına Komisyon tarafından karar verilir.

2. Tez Projeleri: Yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık ve diş hekimliğinde uzmanlık tezlerini kapsayan, danışmanı olan öğretim üyesinin yürütücülüğünde tez öğrencisi ile birlikte yürütülen araştırma projeleridir. Bu projelerde yürütücü; danışman öğretim üyesi, araştırmacı; ilgili tez öğrencisidir. Proje sunumu sırasında ilgili enstitü/dekanlıkta kabul edilen tezin ismi ile proje isminin birebir aynı olması koşulu aranır. Projenin yürütülmesi sırasında tez başlığında yapılacak değişiklikler, BAPSİS aracılığı ile Komisyona bildirilmeli (ilgili enstitü yönetim kurulu kararı eklenerek) ve projenin adının da tez ile aynı olacak şekilde değiştirilmesi sağlanmalıdır. Tez projeleri için sağlanacak mali destekler, ilgili lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen normal öğrenim süreleri ile sınırlıdır. Yalnızca normal eğitim öğretim süresi içerisinde bulunan tez çalışmaları için destek sağlanır. (Normal Öğrenim süresi: Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde, bilimsel hazırlık hariç; Yüksek Lisans programı için 4 yarıyıl, doktora programı için 8 yarıyıl olarak belirlenmiştir). Bu kapsamda, tez projesi sunacak proje yürütücüleri, “Lisansüstü Tez Projeleri Beyan Formu” nu eksiksiz doldurarak, BAPSİS’ e yüklemeli ve proje kabulünden sonra ıslak imzalı nüshasını BAP Koordinasyon Birimine teslim etmelidir.

3. Hızlı Destek Projeleri: Kapsamlı araştırma projesine dönüşme potansiyeli bulunan kısa süreli ve küçük bütçeli araştırmaların desteklenmesine yönelik projelerdir. Bu projeler ile altyapısı var olan araştırma birimlerinin araştırmalarını yürütebilmek için gerek duydukları sarf malzemeleri, yolluk, hizmet alımı, bakım onarım veya yedek parça ihtiyaçları gibi giderlerin karşılanması amaçlanır. Bu projelerin süresi 8 aydan az ve 12 aydan fazla olamaz. En fazla 6 ay ek süre verilir. Başvuru süreçleri Bağımsız Projeler ile aynıdır. Bu projeler BAP komisyonu tarafından değerlendirilir ve en hızlı şekilde değerlendirilmesi için gerekli önlemler alınır. Başvurular çalışmanın kapsamlı bir araştırma projesine dönüşme potansiyeli bulunup bulunmadığı, araştırmacının normal araştırma projeleri yürütüp yürütmediği ve bilimsel yayın üretkenliği gibi hususlarda da dikkate alınarak Komisyon tarafından karara bağlanır. Komisyon gerekli gördüğü hallerde proje ekibinin katılımı ile panel düzenleyebilir ve/veya hakem değerlendirmesine başvurabilir. Yürütülmekte olan Hızlı Destek Projesi sonuçlanmadan, yeni bir hızlı destek projesine başvurulamaz.

4. Sanayi İşbirliği Projeleri: Üniversite dışı kurum veya kuruluşlar ile üniversite birimlerinin veya öğretim üyelerinin müştereken verdiği, bütçesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve üniversite dışı kuruluşlar tarafından ortak olarak karşılanan uygulamaya yönelik projelerdir. Bu proje türünde projenin tarafı olan ÇOMÜ akademik personeli ile ilgili kuruluşun yetkilisi ve ilgili kuruluşta projeden sorumlu olacak araştırmacının imzalarının yer aldığı ve ortaklar arasında projeye ilişkin görev, yetki, sorumluluk, fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent, tescil, proje bütçesi ve benzeri konuların belirtildiği ortaklık anlaşması imzalanması zorunludur.

5. İleri Araştırma Projeleri: BAP Komisyonu tarafından desteklenen özgün ve etki değeri yüksek olması beklenen projelerdir. Altyapı oluşturmaya yönelik projeler desteklenmez. Proje önerileri çok disiplinli (farklı bölüm, fakülte, üniversite vb.) olarak da kurgulanabilir.Üniversitemiz öğretim üyeleri ile doktora, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların diğer destek programlarından daha yüksek bütçeler ile desteklenen bilimsel araştırma ve geliştirme (AR- GE) faaliyetlerini içeren projelerdir. Bu proje türünde proje yürütücüsü olabilmek için daha önce en az 1 adet TÜBİTAK Araştırma Projesi (TÜBİTAK ARDEB (1002 hariç)) yürütücülüğü yapmış olma şartı vardır. Öğretim elemanları, aynı anda sadece 1 İleri Araştırma Projesi ekibinde yürütücü ve/veya araştırmacı olarak yer alabilirler. Yürütülmekte olan İleri Araştırma Projesi sonuçlanmadan, yeni bir İleri Araştırma projesi ekibinde yer alınamaz. Proje kapsamında en az 3 adet Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) veya Arts and Humanities Citation Index (AHCI) indeksleri kapsamında yer alan (Impact faktörü 2 ve üzeri olan) dergilerde tam metin yayın yapılması zorunludur. Başvurular, Nisan ayı içerisinde alınır. Proje önerileri, proje grubu dikkate alınarak en az 3 hakem görüşü ile değerlendirilir. Proje kapsamında yapılan çalışmaları içeren ara raporlar (altı aylık dönemlerde) ve proje bitiminde sonuç raporu BAPSİS aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunulur. Sonuç raporu, Komisyonun uygun göreceği sayıda hakeme gönderilir, hakem görüşleri dikkate alınarak değerlendirilir. Projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına Komisyon tarafından karar verilir. Projenin tamamlamasını takip eden 2 yıl içinde taahhüt edilen en az 3 adet Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI- E), Social Science Citation Index (SSCI) veya Arts and Humanities Citation Index (AHCI) indeksleri kapsamında yer alan (Impact faktörü 2 ve üzeri olan) dergilerde basılmış tam metin yayın BAPSİS aracılığı ile birime sunulmalıdır.

6. Eş Finansmanlı Bilimsel Araştırma Projeleri (EFP): Üniversite mensubu araştırmacıların yürütücü olarak görev aldığı ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen bilimsel araştırma projeleri için destek sağlayan kuruluşlarca zorunlu tutulan nakdi eş finansman desteğinin sağlanabilmesine yönelik destek projeleridir. Bu kapsamda  desteklenebilecek projelerin bilimsel araştırma projesi niteliğinde olması zorunludur. Bu destek programı kapsamında, araştırma altyapısı oluşturulması, girişimcilik, araştırmacıların ve öğrencilerin araştırma kültürünün desteklenmesine yönelik projeler, yerel kalkınma, topluma hizmet, mesleki eğitim, sosyal sorumluluk ve benzeri amaçlara yönelik projeler ile Avrupa Birliği katılım öncesi mali yardım projeleri gibi projeler desteklenmez. Bu kapsamda destek sağlanacak projelere yönelik uygulama esasları ilgili mevzuat hükümleri de dikkate alınarak BAP Komisyonu tarafından belirlenerek duyurulur. Proje kapsamında en az 3 adet Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCI-E), Social Science Citation Index (SSCI) veya Arts and Humanities Citation Index (AHCI) indeksleri kapsamında yer alan (Impact faktörü 2 ve üzeri olan) dergilerde tam metin yayın yapılması zorunludur.

7. Lisans-Önlisans Öğrencisi Araştırma Projesi: Üniversitemizin eğitim verilen birimlerinin, örgün öğretim programlarına kayıtlı, başarılı öğrencilerinin AR-GE kültürlerinin oluşturulması, araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla oluşturulmuş proje desteği türüdür. Başvuruyu üniversitemizin öğretim üyeleri yürütücü olarak yapar. Öğretim üyelerinin aynı anda yürütebileceği Lisans-Önlisans Öğrencisi Araştırma Projesi sayısı 1 ile sınırlıdır. Bu proje, yürütücünün BAP proje yükü değerlendirmesinde veya kısıtlamalarında dikkate alınmaz. Lisans-önlisans düzeyindeki başarılı öğrenciler araştırmacı olarak projede yer alabilir. Projede en az bir ve en fazla 2 öğrenci görev alabilir. Öğrencilerin bu projelerde araştırmacı olabilmesi için, eğitimlerinin ilk 2 yarıyılını başarı ile tamamlamış olması ve başvuru yapıldığı zamanda öğrencilerden en az birinin Genel Not Ortalamasının (GNO) en az 2,50 olması gerekir. Proje süresi en az 8 ay ve en çok 18 ay olabilir. Bu proje türü kapsamında en fazla 6 ay ek süre verilebilir. Önerilen projenin araştırma projesi niteliğinde olması gerekir. Bu proje desteği kapsamında, araştırmanın ihtiyaç duyduğu sadece sarf malzemesi, makine-teçhizat ve hizmet alımı maliyetleri karşılanır. Proje kapsamında ulusal veya uluslararası katılımlı kongrede en az bir sunum yapılarak özet veya tam metin yayın yapılması zorunludur.

8. Kariyer Destek Projesi: Doktora veya sanatta yeterlik, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık derecesini almış ve daha önce araştırma projesinde yürütücü olarak görev yapmamış olan Üniversitemizin araştırmacılarının Ar-Ge kültürünün geliştirilmesi ve kapsamlı araştırmalar yapabilmeleri için alt yapı oluşturmalarının desteklenmesine yönelik projelerdir. Kariyer Destek Projelerinde en az 1 (bir) adet SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI indekslerinde taranan dergilerde tam metin makale, ya da 2 (iki) adet ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde tam metin makale, kitap veya kitap bölümü, sanat dallarında ise ortaya konulan eserin yayınlanması ve bu Yönergenin 15. maddesinde belirtilen koşulun yerine getirilmesi gerekmektedir.

Proje Destek Limitleri Destek üst limitleri KDV dahil olarak aşağıdaki gibidir:

a) Bağımsız Araştırma Projeleri: 100.000 + 20.000 (Kongre amaçlı seyahat) Proje bütçesi; *, **,***,****,***** kapsamındaki başvuru durumları için aşağıda detayları belirtilen çerçevede uygulanabilir.

b) Tez Projeleri:

1) Yüksek Lisans: 60.000 + 20.000 (Kongre amaçlı seyahat)

2) Doktora, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık, Sanatta Yeterlik: 80.000 + 20.000 (Kongre amaçlı seyahat)

c) Hızlı Destek Projeleri: 40.000 TL

ç) Sanayi İşbirliği Projeleri: Proje toplam bütçesinin en az %30’unun sanayi tarafından (karşılıklı olarak imzalanmış protokol dahilinde) karşılanması esastır. Ana proje bütçesinin 480.000 TL ve üzeri olması durumunda üniversite katkısı azami olarak 340.000 TL olarak ödenebilecektir.

d) İleri Araştırma Projeleri: 410.000 + 20.000 Kongre amaçlı seyahat)

e) Eş Finansmanlı Bilimsel Araştırma Projeleri: 610.000 TL (Ana proje bütçesinin en fazla % 10’una kadar)

f) Kariyer Destek Projeleri: 60.000 + 20.000 Kongre amaçlı seyahat)

g) Lisans-Önlisans Öğrencisi Araştırma Projesi: 16.000 TL+6.000 TL (Kongre amaçlı seyahat

* Daha önce tamamlanan veya halihazırda devam eden, ÇOMÜ BAP birimi tarafından desteklenmiş herhangi bir BAP projesinden proje çıktısı olarak Q1 veya Q2 kategorisindeki bir dergide en az 1 yayın yapmış olan (DOI numarası alınmış olması yeterli ve makalede destek alınan BAP projesine teşekkür edilmiş olması şartıyla) araştırmacıların proje yürütücüsü olarak başvuru yapacakları yeni bağımsız araştırma projesinde Q1 için en fazla %50 veya Q2 için %25 oranında bağımsız araştırma proje bütçesi artırılabilir. BAP projesi dışında üretilen Üniversite adresli Q1 kategorisinde bir dergide son 3 yıl içerisinde yayın yapmış olan (DOI numarası alınmış olması yeterli) araştırmacıların (bütün yazarlar) yeni bağımsız araştırma projesi başvurusunda en fazla %25 oranında bağımsız araştırma proje bütçesi arttırılabilir. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2022 YILI UYGULAMA İLKELERİ Sayfa 5

** Daha önce tamamlanan veya halihazırda devam eden, ÇOMÜ BAP birimi tarafından desteklenmiş herhangi bir BAP projesi kapsamında patent başvurusu yapmış olan araştırmacıların proje yürütücüsü olarak başvuru yapacakları ve patent başvurusu yapılan ürünün teknoloji hazırlık seviyesinin (THS) 4’ün üzerine çıkarılmasına yönelik olan yeni bağımsız araştırma projesinde en fazla %50 oranında bağımsız araştırma projesi toplam bütçesi artırılabilir. Bu destek kapsamında yalnızca makine-teçhizat, sarf malzemesi, test-analiz ve prototip oluşturmaya yönelik hizmet alımları desteklenir; CE vb. sertifikasyon işlemlerinin ücretleri, patent ve faydalı model başvurularının ulusal ve uluslararası başvuru, vekillik hizmeti, resmi ücret ve harçları vb. kalemler bu proje bütçesi tarafından desteklenmez.

***Son 3 yılda TÜBİTAK Ulusal ve Uluslararası Destek Programları kapsamında tamamlanmış veya yürütüyor olmak karşılığında proje yürütücüsü olarak başvuru yapacakları yeni bağımsız araştırma projesinde her TÜBİTAK projesi için 1 (bir) defa olmak üzere en fazla %50 oranında bağımsız araştırma projesi toplam bütçesi artırılabilir.

****Yukarıdaki belirtilen maddeler arasından aynı proje için sadece bir teşvikten faydalanılabilir.

***** TÜBİTAK 1002 projeleri kapsam dışındadır.