Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

Sık Sorulan Sorular

Proje araştırmacısıyım, proje başvurusunu veya yürüyen bir proje ile ilgili bir talebi ben gerçekleştirebilir miyim?

Proje başvurusu veya yürüyen bir proje ile ilgili herhangi bir talepte bulunma işleminin proje yürütücüsü tarafından yapılması zorunludur.


Devam etmekte olan bir projenin yürütücüsüyüm. Yeni bir proje için başvuru yapabilir miyim?

Bir öğretim üyesi, proje yürütücüsü olarak, mevcut şartlarda en fazla;

a. 3 Tez  (Yüksek Lisans, Doktora, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik),

b. 1 Bağımsız Araştırma,

c. 1 İleri Araştırma,

ç. 1 Hızlı Destek,

d. 1 Lisans Öğrencisi Araştırma,

projesi alabilir.

Yürütmekte olduğum bir proje için en fazla kaç ay ek süre talep edebilirim?

Proje yürütücülerinin gerekçeli talebi üzerine, Komisyon kararı ile projeler için ek süre verilebilir. Bilimsel araştırma projeleri ek süreler de dâhil olmak üzere en çok otuz altı ay içerisinde tamamlanır. Ek süre taleplerinin sözleşmede belirtilen bitiş tarihinden önce gerçekleştirilmesi gerekir. 

Tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilir. Ancak tez projeleri için sağlanacak mali destekler, ilgili lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen normal öğrenim süreleri ile sınırlıdır.

Hızlı Destek Projelerinin süresi 6 aydan az ve 12 aydan fazla olamaz. Hızlı Destek projelerine en fazla 6 ay ek süre verilir.

 

Proje bütçesinde, kongre/sempozyum katılımı amacıyla en fazla ne kadar kaynak tahsis edilebilir?

Projeler kapsamında, kabul edilen proje önerisinin proje bütçesinde bulunması şartıyla ve orada belirtilen tutarı aşmayacak şekilde, yurt içi ve yurt dışı kongre katılım ücretleri ve buna bağlı kongre ulaşım ve seyahat ödemeleri gerekli evraklar BAP birimine teslim edilip onaylandığı takdirde yapılabilir. 

Kongre katılımı öncesinde yapılacaklar:

1.    BAPSİS üzerinden kongre katılım talebi yapılır.

2.    İmzalı talep dilekçesi kongre tarihinden en az 15 günce BAP Birimine iletilir.

3.    Talep yapılırken; Kongreye ait bilgi, kabul edilen bildiri özeti, kabul belgesi ve görevlendirme belgesi sisteme ekli dosya olarak yüklenir.

Kongre katılımı sonrasında:

1.    Yayımlanan bildiride ilgili Projeye numarasıyla beraber (“Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası: ….” ya da “This work was supported by Çanakkale Onsekiz Mart University The Scientific Research Coordination Unit, Project number: ….”….) atıfta bulunarak teşekkür edilmesi şarttır. Aksi takdirde herhangibir ödeme yapılmaz.

2.    Kongrede sunulan bildiri metni, katılım belgesi ve Kongre katılımı bütçe kaleminden karşılanacak harcamalara ilişkin faturalar (kongre katılım ücreti, yol giderleri ve konaklama giderleri) ilgili ödemenin yapılması için BAP birimine proje personeli tarafından en kısa sürede teslim edilir.

 

Proje bütçesinden anketör ve veri girişi ödemeleri yapılabilir mi?

Lisansüstü tez projelerinde anketör, veri girişi vb. ödemeleri için bütçe verilmemektedir. BAP komisyonu tarafından uygun görüldüğü takdirde, anketör hizmeti ihtiyacı duyulan Bağımsız Araştırma ve İleri Araştırma Projeleri için en fazla 2.500 TL ödenek verilir.

 

Proje sonuç raporum komisyon kararı ile kabul edildi. Ne zamana kadar yayın şartını sağlamam gerekiyor?

Proje ekibi tarafından imzalanarak yasal olarak yürürlüğe giren projeler için, proje sözleşmesinde belirtilen yayın şartlarını, projeniz resmi olarak kapandıktan sonra 2 sene içerisinde yerine getirmeniz gerekmektedir.