Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

Tarihçe

          Üniversitemiz bünyesinde yapılan, yapılması planlanan bilimsel ve sanatsal araştırma projelerini desteklemek, bu projeler kapsamında yapılacak veya yapılmakta olan araştırmaların niteliğini yükseltmek ve  araştırma sonuçlarının uluslararası yayınlara dönüştürülerek üniversitemizin bilimsel etkinliğini arttırmak, üniversitemizde proje kültürünü geliştirmek amacıyla çalışmalarda bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı Kanunla değişik 58. maddesine dayanılarak düzenlenen ve 10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik”  uyarınca,  07.05.2002 tarihli Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senato kararı ile kurulmuştur.

           Komisyon kararlarının uygulanması,  desteklenen projelerin idari ve mali işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili faaliyetleri yürüten BAP Biriminin adı, Yükseköğretim Kurulu'nun 01.01.2009 tarihinde yayınladığı “Yükseköğretim  Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas Ve Usuller”  kapsamında Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi olarak değiştirilmiştir.