Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

HİZMET ALIMI FATURALARINDA KDV TEVKİFATI

Proje harcamalarında yapılacak Hizmet Alımı işlemlerinde 1000 TL'yi aşan tüm faturaların 117 Seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında tevkifata tabi tutulması ve sözkonusu faturaların avans süresi dikkate alınmaksızın en geç bir sonraki ayın 20'sine kadar birimimize teslim edilmesi gerekmektedir.

14 Nisan 2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 117 Seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile Hizmet alımı harcamalarında uygulanan KDV tevkifat oranlarında çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.  Tebliğin “Belge Düzeni” başlıklı 3.4.2.1. nolu maddesinde, “Tevkifata tabi işlemler dolayısıyla satıcılar tarafından düzenlenecek belgelerde; ”İşlem Bedeli,  Hesaplanan KDV, Tevkifat Oranı, Alıcı Tarafından Tevkif Edilecek KDV Tutarı, Tevkifat Dahil Toplam Tutar ve Tevkifattan Sonra Tahsil Edilmesi Gereken Toplam Bedel (Tevkifat Hariç Toplam Tutar)” ayrıca gösterilecektir” denilmektedir. 

Örnek:

KDV hariç 3.000  TL tutarındaki %18 oranında KDV’ye tabi bir işlem 5/10 oranında KDV tevkifatına tabidir. Bu işleme ait fatura aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

Işlem Bedeli

3.000

Hesaplanan KDV

540

Tevkifat Oranı

5/10

Alıcı Tarafından Tevkif Edilecek KDV

270

Tevkifat Dahil Toplam Tutar

3.540

Tevkifat Hariç Toplam Tutar

3.270

Yalnız Üçbinikiyüzyetmiş Türk Lirasıdır

 

Bu kapsamda yürütülmekte olan projelerden yapılacak tüm hizmet alımlarında 1000 TL’yi (Bin Türk Lirası) aşan faturaların ilgili tebliğe uygun olarak faturalandırılması ve gerekli tevkifatın yapılması gerekmektedir.

Tevkif edilen KDV Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nca en geç her ayın 23’üne kadar beyan edileceğinden, alınan avanslar da dahil olmak üzere tevkifata tabi faturaların birimimize en geç bir sonraki ayın 20’sine kadar ulaştırılması gerekmektedir.

Alınan avanslarda, ilgili hizmet alımı faturasının tevkifat hariç tutarının ilgili firmaya ödenmesi, tevkifat tutarının ise Ziraat Bankası Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Şubesi TR240001002294000170005001 nolu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı hesabına açıklama kısmına ilgili proje numarası ve KDV tevkifatı açıklamasının yapılarak yatırılması gerekmektedir.  Avansın kapatılması sırasında fatura, Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi ve Tutanağı ile tevkifata ait banka dekontunun belirtilen süreler içinde birimimize ulaştırılması gerekmektedir.

Proje bütçelerinden hizmet alımı kapsamında yapılacak harcamalarda ilgili genel tebliğin dikkate alınması ve sözkonusu tebliğe aykırı işlemlerin hukuki ve mali problemlere  yol açacağı, dolayısıyla projelerden yapılan harcamalarda sorun yaşanmaması açısından projenin tüm aşamalarından  sorumlu olan proje yürütücülerinin konu ile ilgili gereken hassasiyeti göstermesi önemle duyurulur.