Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi

BAP KOMİSYONUNUN 28/07/2016 TOPLANTI KARARLARI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONUNUN  28/07/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU 2016/8 SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR : 


Toplantı No: 2016/8

Toplantı Tarihi: 28/07/2016

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Prof.Dr. Metehan UZUN Başkanlığında gündem konularını görüşmek üzere toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

1. Üniversitemizde yürütülen soruşturmalar kapsamında birçok öğretim elemanı açığa alındığından BAP ile ilgili işlemlerin mevzuat açısından bir sorun oluşturmayacak şekilde devamını sağlamak için aşağıdaki kararlar alınmıştır.

a) Açığa alınan öğretim elemanlarının BAPSİS şifrelerinin geçici olarak bloke edilerek sisteme girişlerinin engellenmesine,

b) Açığa alınan personelin durumu netleşene kadar proje sözleşmesi imzalanmış /imzalanmamış ancak henüz başlatılmamış olan projeler hakkında işlem yapılmamasına,

c) Proje kapsamında verilmiş avanslarının harcama yapılmış ise kapatılması, harcama henüz yapılmamış ise avansların iadesine,

d) Projelerde verilmiş firma siparişlerinin işlemlerinin aksamaması, firmalara ödemelerin yapılabilmesi için varsa projede görevli araştırmacılardan (proje yürütücüsü olma yetkisi olan öğretim elemanı) birisinin, araştırmacı bulunmadığı durumlarda dekan, müdür vb. birim amirlerinin teslim alma ve muayene komisyonu  evraklarında imzaya yetkili olması için konunun rektörlük makamına arzına,

e) Açığa alınan proje yürütücülerine ait halen devam etmekte olan projelerin ilgili öğretim elemanı hakkındaki soruşturma sonuçlanana kadar dondurulmuş sayılmasına işlemlerinin ve süresinin soruşturma süresi boyunca dondurulmasına,

f) Açığa alınan ve projelerde araştırmacı olarak görev alan öğretim elemanlarının projelerdeki tüm sorumluluklarının soruşturma sonuçlanıncaya kadar proje yürütücüsüne aktarılmasına,

 

 oy birliği ile,

2. Üniversitemizde yürütülen soruşturmalar kapsamında açığa alınan TÜBİTAK proje yürütücülerinin, projelerin devamı için aşağıdaki şekilde işlemlerin yapılmasına;

a) Açığa alınan TÜBİTAK proje yürütücülerinin proje ile ilgili harcama işlemlerinin soruşturma süresi boyunca durdurulmasına, ilgili projelerdeki bursiyerlerin çıkış işlemlerinin ivedilikle yapılmasına,

b) Projelerin durumu konusunda TÜBİTAK’a görüş sorulmasına ve nihai kararın TÜBİTAK’tan gelecek görüş doğrultusunda oluşturulmasına,

 oy birliği ile,

3. 1. ve 2. maddelerdeki işlemler yapılırken açığa alınan öğretim elemanının yazıyı tebellüğ ettiği tarihin dikkate alınmasına oy birliği ile,

4. 28 Temmuz 2016 tarihinden itibaren açığa alınan öğretim elemanı olması durumunda yukarıdaki kararların bu kişiler için de uygulanmasına oy birliği ile,

5. Açığa alınan öğretim elemanının yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlilik, tıpta uzmanlık gibi tez projelerinde yürütücü olması durumunda ilgili enstitü/dekanlıktan gelecek görüş doğrultusunda işlem yapılmasına, oy birliği ile,

 
karar verilmiştir.